Privacyverklaring 


Algemeen

 • RD+P Strategy & Finance (hierna: RD+P), statutair gevestigd te 3707CN te Zeist, verwerkt dagelijks informatie over personen.
 • Wij respecteren de privacy van iedereen die in contact komt met RD+P. Wij zorgen er voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
 • Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming en ander relevante wet- en regelgeving stelt.
 • In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe RD+P met persoonsgegevens omgaat.


Doeleinden en grondslagen van de gegevensverwerking

Uw informatie zal voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

 • Het gebruik is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent: i) Om het gebruik van de website mogelijk te maken; ii) Ten behoeve van onze dienstverlening; iii) Om het gebruik van de diensten van RD+P aan u te factureren.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van RD+P om: i) Klanten informatie toe te zenden omtrent de producten en diensten van RD+P; ii) Te reageren op vragen en/of klachten die u heeft; iii) Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren.
 • U heeft toestemming gegeven voor het gebruik of de verwerking van gegevens, zoals: i) Informatieverstrekking over u aan derden indien u daartoe toestemming heeft gegeven; ii) Verwerking van uw aanmelding voor onze seminars en/of events; iii) Verwerking van uw sollicitatiedocumentatie; iv) Publicatie van uw citaat over onze dienstverlening op onze website.


Welke gegevens worden verwerkt

 • (Direct) Marketing: RD+P wilt haar klanten op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar diensten. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt van de mogelijkheden met de diensten zal RD+P dat aan bestaande klanten laten weten. RD+P heeft daarnaast een gerechtvaardigd belang om diegenen die hun gegevens verstrekt hebben om een dienst te kunnen ontvangen (zoals een White paper), aanvullende informatie te sturen over RD+P. Indien de klant aangeeft het ontvangen van nieuwsberichten niet langer op prijs te stellen, zal RD+P het toezenden van dergelijke informatie direct staken zo lang de desbetreffende persoon niet heeft aangegeven daar geen prijs meer op te stellen. Ook kan RD+P u op de hoogte houden van acties die door haar zijn en/of worden georganiseerd. Indien u zich via de website, of op een andere manier, opgeeft voor een activiteit van RD+P (bijvoorbeeld een bijeenkomst, een White paper of een aanvraag voor bepaalde informatie of contact), of gebruik maakt van onze diensten, dan kunnen wij uw gegevens ook verder gebruiken voor het toezenden van daaraan gerelateerde, relevante informatie. Bent u nog geen klant van RD+P, maar wilt u toch graag op de hoogte worden gehouden? Dan kunt u zich aanmelden voor nieuws updates. Indien u geen prijs (meer) stelt op bepaalde informatie of contact, dan kunt u dat altijd aangeven en zullen wij, waar mogelijk, zo snel mogelijk dergelijke verwerkingen van uw gegevens stopzetten.
 • Uitvoering dienstverlening: Voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst en om onze diensten te kunnen verlenen hebben wij uw naam, e-mailadres, betaalgegevens en uw telefoonnummer nodig. Op deze manier kunnen wij uw opdracht uitvoeren, contact met u opnemen, onze diensten verlenen en u op de hoogte houden van het proces. Wanneer dat nodig is voor onze dienstverlening verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden, bijvoorbeeld aan een derde partij voor de afhandeling van i-Dealbetalingen. 
 • Sollicitatieprocedure: RD+P verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, per post, per e-mail en/of telefoongesprekken. Wij verzamelen onder andere de naam, het geslacht, contactgegevens, motivatiebrieven, informatie over het opleidingsniveau en de arbeidsgeschiedenis van de sollicitant. Deze gegevens zijn relevant voor het doorlopen van de sollicitatieprocedure en zullen uiterlijk 4 weken na afloop van de procedure worden verwijderd. Indien u daarvoor toestemming geeft kan RD+P uw persoonsgegevens langer opslaan in haar administratie, zodat in de toekomst eventueel wederom contact met u kan worden opgenomen. 
 • Social media: RD+P is op verschillende sociale media te vinden, zoals op Twitter, Facebook en LinkedIn. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken wanneer u functies op deze websites en/of apps gebruikt, zoals een “Facebook-like”. Als een dergelijke functie door u wordt gebruikt kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via onze sociale media in kwestie. Daarnaast kan de sociale media uw persoonsgegevens krijgen, indien u klikt op een van onze buttons op de website. Welke persoonsgegevens de sociale media verwerkt, volgt uit de desbetreffende privacyverklaringen van de sociale media, Kortheidshalve verwijzen wij u naar deze privacyverklaringen. Voor een dienst vragen we u om bepaalde gegevens in te vullen. De velden die gemarkeerd zijn met een * zijn verplicht. Die gegevens heeft RD+P nodig voor de uitvoering van de dienst. Zo is een geldig e-mailadres nodig voor het toesturen van een nieuwsupdate, en zijn contact- en factuurgegevens nodig voor het afnemen van een dienst. In een aantal gevallen vragen wij aanvullende gegevens over het bedrijf die niet verplicht zijn. Die gegevens worden gebruikt om meer inzicht te krijgen in het soort organisaties die diensten bij RD+P afneemt, zodat wij onze diensten kunnen verbeteren en de doelstellingen van de diensten beter kunnen invullen. 
 • Nieuwsupdates: U kunt zich via de website aanmelden voor nieuwsupdates van RD+P. Hiervoor hebben wij uw naam, de naam van de organisatie waar u werkzaam bent, adres, postcode, plaats en e-mailadres nodig. Door middel van onze nieuwsupdates informeren wij geïnteresseerden over ontwikkelingen die relevant zijn voor de M&A-sector. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsupdates wordt niet aan derden verstrekt. 
 • Uitnodigingen en overige mailingen: Indien u klant bent van RD+P, indien u deelneemt aan een activiteit van RD+P of indien u informatie aanvraagt bij RD+P, zullen wij uw e-mailadres gebruiken om u op onregelmatige basis te informeren over relevante events, dienstverlening, producten, etc. Daarnaast heeft RD+P enkele mailing lists rond specifieke onderwerpen waaraan wij u kunnen toevoegen op eigen verzoek, of omdat dit voorkomt uit activiteiten in het kader van uw relatie met RD+P. U kunt altijd aangeven geen mailingen meer te willen ontvangen door u direct af te melden van een mailing list, of door contact op te nemen met info@rdpartners.nl. Voor uw aanmelding bij een van onze seminars en/of events hebben wij uw naam, naam van de organisatie waar u werkzaam bent, geslacht, functie, adres, postcode, plaats, telefoonnummer, e-mailadres en eventueel andere specifieke informatie (zoals handicap in verband met een golftoernooi) nodig.
 • Contact: Indien u met ons in contact wenst te komen, kunt u ons bellen of een e-mail sturen naar info@rdpartners.nl. Indien u uw naam en onderwerp van uw vraag en uw bericht invoert, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.


Bewaartermijnen

Wanneer iemand zich aanmeldt voor de nieuwsupdates, bewaart RD+P de persoonsgegevens gedurende de termijn waarin diegene zich niet heeft afgemeld voor de nieuwsupdates. Daarnaast zal RD+P de persoonsgegevens bewaren voor de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van haar dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij RD+P op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Gegevens over gebruik van de website en cookies

 • RD+P draagt zorg voor optimale functionaliteiten van haar website. Om ervoor te zorgen dat de website goed functioneert, maakt RD+P gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek op een website wordt opgeslagen op het device (elektronisch apparaat) van de bezoeker. We maken onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies.
 • Functionele cookies plaatsen we altijd. Deze zijn namelijk noodzakelijk om de website goed te laten werken en verwerken geen persoonsgegevens anders dan voor het doel waarvoor deze persoonsgegevens worden ingevuld.
 • Niet-functionele cookies zijn niet nodig voor het laten functioneren voor de website. Deze cookies stellen ons vooral in staat om onze dienstverlening te verbeteren. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om niet-functionele cookies te weigeren. 
 • Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen van Google. Onder meer de volgende gegevens worden opgeslagen: i) het IP-adres, dat anoniem wordt gemaakt; ii) technische kenmerken, zoals de browser die je gebruikt. Meer informatie over de privacy gevolgen hiervan is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacy beleid van Google Analytics.


Verstrekking aan derden

RD+P verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen anders dan op grond van de wet, op uw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van RD+P bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals de CRM-provider, hostingpartij en IT-beheerder). Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.


Aansprakelijkheid

Ondanks de zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van deze website, is het mogelijk dat de site onjuiste informatie bevat. RD+P kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische of redactionele fouten die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar de websites van derden.

Aanpassen privacy statement

Op de website zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt RD+P geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan.
Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. RD+P adviseert de gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.
De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 18 februari 2022.


Vragen, inzage en klachten

U kunt ons schriftelijk of per e-mail op de hoogte stellen indien u niet meer wilt worden benaderd met informatie over onze producten. Indien u meer informatie wilt over RD+P, ons privacy beleid, of een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens wilt doen, neem dan contact op via onderstaand adres. Bij dit adres kunt u tevens terecht voor uw verzoek tot beperking van de verwerking, om overdracht van digitale data en voor eventuele bezwaren tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.


RD+P Strategy & Finance
Valckenboschlaan 45
3707CN Zeist
info@rdpartners.nl

Klachten over verwerkingen kunnen ook worden ingediend bij de nationale privacy toezichthouder.


 
 
 
E-mailen
Bellen
Info
LinkedIn