Waardebepaling <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --><script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-203605224-1"> </script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag() dataLayer.push(arguments);}gtag('js', new Date());gtag('config', 'UA-203605224-1');script>


Wat we doen

RD+P is een onafhankelijke bedrijfswaardeerder voor middelgrote (familie)bedrijven. Via ons kantoor in Zeist ondersteunen wij - in samenwerking met advocaten, mediators, fiscalisten en accountants - ondernemingen met waarderingsvraagstukken. 

Een bedrijfswaardering geeft de economische waarde van uw onderneming aan. Bedrijfswaardering (of waardebepaling) is een vak apart. Op tal van momenten is er behoefte aan een deskundig en professioneel oordeel over de waarde van een onderneming of de aandelen daarvan. Onze waarderingsdeskundigen zijn Register Valuator (RV) en aangesloten bij het NIRV, het Nederlands Instituut voor Register Valuators. Een RV is een financieel deskundige die gespecialiseerd is in de bepaling van de waarde van een onderneming. Een Register Valuator ben je na het succesvol afronden van een postdoctorale opleiding. Pas dan heb je de kennis en expertise in huis om een onderneming te waarderen en de meest complexe waarderingsvraagstukken uit te voeren.

 

Hoe we dit doen

RD+P faciliteert ondernemers en haar adviseurs bij waarderingsvraagstukken. RD+P bepaalt het doel van de waardering en verzamelt zoveel mogelijk informatie over het bedrijf, waaronder financiële en niet-financiële informatie. Daarna worden interviews gehouden met betrokkenen over onder andere het business model, de markt, concurrentie, jaarcijfers, prognoses en toekomstvisie. Hier wordt een analyse van gemaakt en worden de waarde drijvers van het bedrijf vastgesteld. Tot slot presenteren wij u een helder waarderingsrapport met als resultaat een onafhankelijke en transparante waardebepaling.

Een waardering van RD+P wordt uitgevoerd in de volgende stappen:  

 1. Deskresearch en interviews
 2. Financiële analyses
 3. Terugkoppeling bevindingen aan opdrachtgever, aandeelhouders en/of management
 4. Een analyse van mogelijke scenario's  
 5. Presenteren van de bevindingen
 6. Schriftelijke rapportage van de bevindingen


Wanneer we dit doen

Er zijn diverse momenten waarop de bedrijfswaardering een belangrijke rol speelt. Dit zijn:

 • Bedrijfsoverdracht binnen de familie: In geval van een bedrijfsoverdracht is een onafhankelijke waardering verstandig. Een te lage waardering van de onderneming kan u flink in aanvaring brengen met de fiscus. De Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) kent uitgebreide vrijstellingen voor de schenkbelasting. Om te bepalen of een bedrijf binnen die vrijstelling valt, is een waardebepaling noodzakelijk. 
 • Bedrijfsoverdracht buiten de familie: Als u erover denkt een bedrijf te verkopen wilt u weten wat het bedrijf waard is. En als u erover denkt een overname te doen wilt u de waarde van de 'target' bepalen. Een waardebepaling is nodig als uitgangspunt in het onderhandelingsproces. 
 • Fiscale kwesties: Ondernemers hebben regelmatig discussie met de fiscus over de waarde van hun bedrijf. Een hogere waarde leidt immers tot een hogere aanslag. De fiscus verlangt tegenwoordig een onderbouwde waardebepaling van ondernemers op basis van de Discounted Cashflow (DCF) methode. 
 • Zakelijke geschillen: Als door een geschil de ene DGA de andere wil uitkopen, is het belangrijk dat onpartijdig bepaald wordt wat de waarde is van het over te dragen deel van de onderneming. RD+P zorgt dan voor een onafhankelijke waardebepaling. RD+P is gespecialiseerd in het waarderen van bedrijven in uiteenlopende geschilsituaties. Bij de waardebepaling bij geschillen dragen wij zorg voor een juiste procesvoering, een transparante manier van werken en een gedegen onderbouwing van de uitgangspunten. U krijgt een grondige waardering die overeind blijft bij complexe arbitrages en rechtzaken. 
 • Schadeberekeningen: Ook bij een conflict tussen twee bedrijven (bijvoorbeeld door contractbreuk) wordt de waardeerder ingeschakeld om de omvang van de economische schade vast te stellen. Stel, u ondervindt schade omdat een leverancier of afnemer zich niet aan de gemaakte afspraken houdt. In dat geval loopt u schade op en is het aan de rechter om vast te stellen dat het een wanprestatie of onrechtmatige daad betreft. RD+P stelt een schadeberekening op voor onderhandelingen of voor een juridische procedure. 
 • Echtscheidingen: Bij een echtscheiding kan een onderneming deel uitmaken van de te verdelen boedel. De waarde van de onderneming kan een rol spelen bij deze verdeling en daarom is het belangrijk dat de waarde nauwkeurig wordt bepaald. RD+P treedt in echtscheidingszaken op voor één van de scheidende partijen. Meestal in nauwe samenwerking met een advocaat of mediator. Soms als partijadviseur, maar veelal als onafhankelijk deskundige. Hiervoor hebben wij de juiste kennis en ervaring in huis. Daarnaast worden wij ook ingeschakeld bij mediation trajecten. 
 • Waardecreatie: Een bedrijfswaardering kan u helpen de waarde stuwers en de risicofactoren van uw onderneming te bepalen zodat u hierop kunt sturen en zo een hoger rendement en verkoopwaarde kunt behalen. 
 • Herstructureringen: Bij een dreigend faillissement is een bedrijfswaardering een belangrijk uitgangspunt om te bepalen of doorgaan nog zin heeft. Afhankelijk of de herstructurering fiscale consequenties heeft kijkt de Belastingdienst mee met de waarde die is vastgesteld in verband met het verhangen van activa, activiteiten en of aandelen. RD+P ondersteunt ondernemers, mediators en advocaten door een waardering te maken op basis van een scenario na sanering en een waardering op basis van de liquidatiewaarde. Hiermee wordt het voor de schuldeisers duidelijk in welk scenario zij beter af zijn en komt een akkoord tussen onderneming en schuldeisers dichterbij.
 • Second opinion: Als ondernemer schakelt u vaak uw vertrouwde adviseurs in. U gaat ervan uit dat het resultaat van hun werk, in dit geval voor het bepalen van de waarde van uw bedrijf, correct is. Maar wat als uw huidige adviseur niet objectief kan zijn? Of als u twijfelt aan de uitkomst van de waardebepaling? Dan is het raadzaam om een second opinion uit te laten voeren. De waarderingsdeskundige van RD+P zal toetsen of de gehanteerde uitgangspunten verdedigbaar zijn en of de waarderingsmethodes juist zijn toegepast. 
 • Intellectueel eigendom: Intellectueel eigendom is een verzamelnaam voor een aantal rechten, waaronder handelsnamen, octrooien of patenten, uitvindingen, royalties, technologieën en auteursrechten. Het intellectueel eigendom is vaak uniek en vertegenwoordigt een eigen waarde. Er zijn verschillende methodes om intellectueel eigendom te waarderen. 
 • Medewerkersparticipatie: Medewerkersparticipatie is één van de instrumenten waarmee de ondernemer de betrokkenheid en performance van medewerkers kan bevorderen. Hiermee verwerft de medewerker een aandelenbelang, zeggenschap en de verantwoordelijkheden die daarmee gepaard gaan. 
 • Overlijden: Bij overlijden is het in verband met de successiewet en mogelijke erfenis van belang om de ondernemingswaarde te bepalen.

 


In al deze gevallen kan RD+P u ondersteunen met een goed onderbouwd waarderingsrapport. De Register Valuators van RD+P staan u in met raad en daad bij. RD+P heeft vele waarderingsrapporten gemaakt, en is aangesloten bij de beroepsorganisatie voor gecertificeerde bedrijfswaardeerders, het Nederlands Instituut voor Register Valuators (NIRV).De waarde van uw bedrijf bepalen? 

Bel ons vandaag nog 

06-21 58 43 45 

 
 
 
E-mailen
Bellen
Info
LinkedIn