Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid


 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten van opdrachtgevers aan RD+P.
 2. Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit door RD+P uitdrukkelijk met de opdrachtgever schriftelijk overeen wordt gekomen.
 3. De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden tevens voor aanvullende- en vervolgopdrachten, alsmede voor offertes.


Artikel 2: Offertes

 1. Alle offertes van RD+P zijn vrijblijvend.
 2. Indien door RD+P een offerte wordt gedaan van de kosten dan geschiedt deze opgave vrijblijvend en aan de hand van de schatting van de bestede tijd op basis van de gegevens die op het moment van het uitbrengen van de offerte bekend zijn.
 3. Bij het uitbrengen van een offerte wordt uitgegaan van de juistheid van de gegevens die de opdrachtgever verstrekt en van het feit dat de opdrachtgever tijdig en de juiste en volledige bescheiden en inlichtingen verstrekt welke voor de opdracht van belang zijn.


Artikel 3: Intellectueel eigendom

 1. Modellen, concepten, technieken en instrumenten die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of opdrachtresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van RD+P, tenzij met opdrachtgever hierover schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt. 
 2. Openbaarmaking kan alleen plaatsvinden na schriftelijke toestemming van RD+P. De opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn/haar eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel en de uitvoering van de opdracht.


Artikel 4: Vergoeding


 1. Tenzij door partijen uitdrukkelijk anders overeen wordt gekomen of uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt de vergoeding voor RD+P bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de desbetreffende opdracht geldende uurtarief.
 2. Het uurtarief kan, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, door RD+P te allen tijde worden gewijzigd. Van een wijziging van het uurtarief doet RD+P vooraf schriftelijk mededeling aan de opdrachtgever.
 3. RD+P is steeds gerechtigd om aan haar opdrachtgever een voorschot of een aanvullend voorschot in rekening te brengen. De voorschotten zullen worden verrekend aan het einde van de uitvoering van de overeenkomst.
 4. RD+P specificeert haar facturen naar de aard van de verrichte werkzaamheden, de duur daarvan alsmede het daarop van toepassing zijnde uurtarief.


Artikel 5: Betaling

 1. De betalingstermijn op de facturen van RD+P is betaling binnen veertien dagen na factuurdatum. Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn zonder dat daarvoor enige sommatie of ingebrekestelling vereist is.
 2. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het factuur bedrag een vertragingsrente verschuldigd van 15%, vanaf de vervaldag van de desbetreffende factuur.
 3. Indien opdrachtgever in gebreke blijft om tijdig tot betaling van het factuurbedrag over te gaan dan is RD+P gerechtigd haar vordering ter incasso uit handen te geven. Hiervoor is geen verdere ingebrekestelling vereist. In dat geval is opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 195,00.
 4. Indien de factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan RD+P nadat de opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld en nadat opdrachtgever een redelijke termijn voor nakoming heeft gekregen, haar werkzaamheden opschorten. Daarbij zij vermeld dat RD+P niet aansprakelijk is voor schade die ontstaat als gevolg van de opschorting van deze werkzaamheden.


Artikel 6: Aansprakelijkheid

 1. RD+P is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van een opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de nodige zorgvuldigheid, deskundigheid, vakmanschap door RD+P waarop bij het verrichten van haar werkzaamheden mag worden vertrouwd.
 2. Iedere aansprakelijkheid van RD+P is beperkt tot het bedrag dat RD+P in het kader van de bewuste opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, heeft gefactureerd.
 3. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever als hiervoor bedoeld dienen, voorzien van een deugdelijke onderbouwing, binnen zes maanden na het ontdekken van een mogelijke grond daarvan te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten zal hebben verwerkt.


Artikel 7: Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft RD+P het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden onder nadrukkelijke geheimhouding, zoals bedoeld in artikel 7.1.


Artikel 8: Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen RD+P en haar opdrachtgevers is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Slechts de rechtbank te Utrecht is bevoegd om van elk geschil tussen RD+P en opdrachtgever kennis te nemen, dit tenzij RD+P de voorkeur geeft aan de beslechting door een andere rechtbank in Nederland.


 
 
 
E-mailen
Bellen
Info
LinkedIn